Curriculum Vitae & Publications

Rev. Grzegorz Hołub

Faculty of Philosophy, Interfaculty Institute of Bioethics 
The Pontifical University of John Paul II 
Kraków, Poland


Address 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
Wydział Filozoficzny 
Ul. Kanonicza 9 
31-002 Kraków
Poland
Home Address
Ul. Bernardyńska 3 
31-369 Kraków
Poland
grzegorz.holub@upjp2.edu.pl


Personal
 • Born December 26, 1969. Polish citizen. Catholic priest.
Professional Membership 
 • The Council for Research in Values and Philosophy
 • The American Catholic Philosophical Association
 • Association of Bioethicists in Central Europe
 • Editor of Logos i ethos (the philosophy semiannual)
 • T. Ślipko SJ Center of Christian Ethics
 • Polish Bioethics Society
Education
 • Habilitation, The Pontifical University of John Paul II, April 2011, book title: "The Problem of Personhood in the Contemporary Bioethical Debates"
 • Ph. D., Philosophy, The Pontifical Academy of Theology, Kraków, March 2004, Dissertation title: "Hugo Tristram Engelhardt's Concept of Bioethics," advised by Rev. Prof. Tadeusz Biesaga
 • Ph. L., Philosophy, The Pontifical Academy of Theology, Kraków, June 2002
 • M. A., Theology, The Major Seminary of Salesian Society of Don Bosco, Faculty of Theology of The Pontifical Academy of Theology, Kraków, February 1999
Position Held
 • 2004-2009: Assistant Professor, Faculty of Philosophy, Interfaculty Institute of Bioethics, The Pontifical Academy of Theology, Kraków
 • 2009-2011: Assistant Professor, Faculty of Philosophy, Interfaculty Institute of Bioethics, The Pontifical University of John Paul II (former the Pontifical Academy of Theology)
 • 2011-present: Associate Professor, Faculty of Philosophy, Interfaculty Institute of Bioethics, The Pontifical University of John Paul II, Kraków 
Research Abroad
 • 2001 (summer) Fondazione Lanza - Padua, Italy
 • 2002-2004 Linacre Centre for Healthcare Ethics - London, England
 • 2006 (summer) London University Library - London, England
 • 2007 (summer) Fordham University Library - New York, USA
 • 2008 (spring semester) research scholar at University of Notre Dame (The Nanovic Institute for European Studies), USA
 • 2012 (summer semester) research scholar at University of Notre Dame (The Center for Ethics and Culture), USA
 • 2013 (summer semester) visiting researcher at Harvard University, USA
 • 2015 (summer semester) visiting researcher at Harvard University
Publications

Books
 • Hugo Tristrama Engelhardta koncepcja bioetyki (Hugo Tristram Engelhardt's Concept of Bioethics), Kraków 2004.
 • Ku rozumieniu godności człowieka (Towards Understanding of the Dignity of Man), (edited with Piotr Duchliński), Kraków 2008.
 • Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych (The Problem of Personhood in the Contemporary Bioethical Debates), Kraków 2010.
 • Oblicza natury ludzkiej (Different Faces of Human Nature), (edited with Piotr Duchliński), Kraków 2010.
 • Oblicza doświadczenia aksjologicznego (Different Faces of Axiological Experience), (edited with Piotr Duchliński), Kraków 2011.
 • Od autonomii osoby do autonomii pacjenta (From Autonomy of the Person to Autonomy of the Patient), (editted with Piotr Duchliński, Tadeusz Biesaga), Kraków 2013.
 • Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie personalistycznej (Person in the Labyrinth of Moral Decisons. Bioethics in Personalistisc Perspective), Krakow 2014.  
 • Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania (Discussions on Brain Death and Other Aspects of Dying), (edited with Piotr Duchliński), Kraków 2017.


Articles and Book Chapters 
 1. "Wobec bioetyki laickiej", ("Toward Secular Biethics") Człowiek w kulturze 13 (2000), pp. 155-170.
 2. "Teolodzy chrześcijańscy u początków współczesnej bioetyki", ("Christian Theologians at the Beginning of Modern Bioethics") [in:] Podstawy i zastosowania bioetyki, (Foundations and Applications of Bioethics) T. Biesaga (ed.), Kraków 2001, pp. 27-42.
 3. "Utylitaryzm we włoskiej bioetyce laickiej", ("Utilitarianism in the Italian Secular Bioethics") [in:] Ibid., pp. 55-72.
 4. "O kształt bioetyki chrześcijańskiej", ("Looking for the Proper Shape of the Christian Bioethics") Seminare 18 (2002), pp. 353-371.
 5. "Diego Gracia a pryncipializm w bioetyce", ("Diego Gracia and Principlism in Bioethics") [in:] Studia z bioetyki 1. Systemy bioetyki, (Studies in Bioethics. Bioethics Systems) T. Biesaga (ed.), Kraków 2003, pp. 23-47.
 6. "Kazuistyka w poszukiwaniu podstaw moralności", ("Casuistry in the Search for the Foundations of Morality") [in:] Ibid., pp. 93-116.
 7. "W stronę bioetyki personalistycznej" ("Towards a Personalist Bioethics"), Seminare 19 (2003), pp. 177-194.
 8. "Wybór należy do ciebie? - Pomiędzy obiektywnym a subiektywnym rozumieniem dobra", ("Is a Choice yours? - Between Objective and Subjective Understanding of the Good") Cywilizacja 10 (2004), pp. 67-75.
 9. "W poszukiwaniu adekwatnej koncepcji bioetyki", ("In the Search for the Adequate Concept of Bioethics") Colloquia Theologica Adalbertina XIII (2004) 5, pp. 21-38.
 10. "Between Pragmatics and Religious Experience. Hugo Tristram Engelhardt's Concept of Bioethics", Forum Philosophicum 10 (2005), pp. 29-38.
 11. "Bioethics and the Concept of Human Nature", Salesianum 67 (2005), pp. 547-564.
 12. "Debata na temat koncepcji osoby w bioetyce", ("Debate on the Concept of Person in Bioethics") Studia Ecologiae et Bioethicae 3 (2005), pp. 187-201.
 13. "Człowiek w perspektywie bioetyki środowiskowej", ("Man in the Perspective of Environmentla Bioethics") Analecta Cracoviensia vol. XXXVII (2005), pp. 47-60.
 14. "Jak rozwiazywać problemy bioetyczne na forum społeczeństwa laickiego i pluralistycznego?", ("How to Deal with Bioethical Problems at the Forum of Secular and Pluralistic Society?") Medycyna Praktyczna 4 (2006), pp. 20-24.
 15. "Życie nie warte przeżycia? Wokół zasady wrongful life", ("Life not Worth Living? On the Wrongful Life Rule") [in:] Studia z bioetyki 3. Bioetyka personalistyczna, (Studies in Bioethics. Personalist Bioethics) T. Biesaga (ed.), Kraków 2006, pp. 203-225.
 16. "Personalizm a inne propozycje bioetyki", ("Personalism and Other Proposals of Conducting of Bioethics") [in:] Ibid., pp. 9-29.
 17. "Etyczna problematyka chorób przewlekłych", ("Ethical Issues of Chronic Illnesses") Medycyna Praktyczna 2 (2007), pp. 165-168.
 18. "Personhood in Bioethics" Forum Philosophicum vol. 12, no. 1 (2007), pp. 157-175.
 19. "Człowiek u schyłku swojego życia - osoba czy "była osoba"?" ("Man by the End of his Life - Person or former Person?") Medycyna Praktyczna 5 (2007), pp. 184-187.
 20. "Etyczna refleksja na temat komórek macierzystych", ("Ethical Thinking on Stem Cells") Sosnowieckie Studia Teologiczne vol. VIII (2007), pp. 49-60.
 21. "Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej?", ("Does Bioethics Need the Concept of Human Nature?") Medycyna Praktyczna 1 (2008), pp.142-146.
 22. "Ku rozumieniu godności. Patrząc na całość", ("Towards Understanding of the Dignity. Looking at the Whole"), [in:] Ku rozumieniu godności człowieka (Towards Understanding of the Dignity of Man), pp. 5-10.
 23. "Godność człowieka a biotechnologia", ("The Dignity of Man and Biotechnology"), [in:] Ibid., pp. 299-321.
 24. "Problem heteronomicznych celów hodowanych organów", ("The Issue of Heteronomic Purposes of Cultured Organs"), [in:] Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, (Dispute on Purpose. The Problem of Purpose and Purpose-like Explanation), A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (eds.), Lublin 2008, pp. 283-300.
 25. "Bioetyka laicka i 'chrześcijańska' a kryzys racjonalości moralnej", ("Secular and "Christian" Bioethics and the Crisis of Moral Rationality"), Seminare 25 (2008), pp. 205-211.
 26. "Being a Person and Acting as a Person", Forum Philosophicum vol. 13, no. 2 (2008), pp. 261-276.
 27. "Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu", ("The Sick Child before and after Birth: Remarks on Personhood"), Życie i Płodność 4 (2008), pp. 7-15.
 28. "Czy rozwój nauk biomedycznych wymaga nowej etyki?" ("Does the Development of Biomedical Sciences Require New Ethics?"), [in:] Historia i przyszłość bioetyki, (History and Future of Bioethics), J. Brusiło (ed.), Krakow 2009, pp. 153-166.
 29. "Głęboka ekologia a idea jedności człowieka z przyrodą" ("Deep Ecology and the Idea of Unity between Man and Nature"), [in:] Sacrum a priroda, (Sacredness and Nature), G. Pala, P. Tirpak (eds.), Krakow 2009, pp. 131-144.
 30. "Towards a Bioethics of the Person," Zdravotnicke Studie vol. 2, no. 2 (2009), pp. 3-10.
 31. "Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej" ("Anthropological Status of Prenatal Life According to the Naturalistic Bioethics"), Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie vol. XV (2009), pp. 30-43. 
 32. "O dwu sposobach pozyskiwania organów do transplantacji" ("On Two Manners of Acquiring Organs for Transplantation"), Studia Gdańskie vol. XXV (2009), pp. 129-146.
 33. "Pacjent jak osoba" ("Patient as a Person"), [in:] Bioetyka w zawodzie lekarza (Bioethics in Physician's Profession), W. Chańska, J. Hartman (eds.) Krakow 2010, pp. 39-48. 
 34. "Etyka prawa naturalnego i etyka medyczna a kategoryczność nakazu moralnego," ("Natural Law Ethics and Medical Ethics, and Categoriality of Moral Order") [in:] Oblicza natury ludzkiej (Different Faces of Human Nature), P. Duchliński, G. Hołub (eds.), Kraków 2010, pp. 435-452.
 35. "Creating Better People? Some Considerations on Genetic Enhancement", The National Catholic Bioethics Quarterly, Winter vol. 4 (2010), pp. 723-740. 
 36. "Some Ethical Reflections on In-Vitro Fertilization", Intus-Legere Filosofia, vol. 5, no. 1 (2011), pp. 107-120. 
 37. Człowiek a świat naturalny. Wokół koncepcji egalitaryzmu gatunkowego Paula W. Taylora," ("Man and the Natural World. On the Concept of Species Egalitarianism of Paul W. Taylor"), Logos i ethos vol. 1 (32) 2012, pp. 105-126.
 38. Osoba ludzka: pomiędzy paradoksem a wieloaspektowością istnienia, (Human Person: Between Paradox and Multi-faceted Existence), [in:] Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka (Dispute about the Person in the Light of the Classical Concept of Man), P. S. Mazur (ed.), Kraków 2012, pp. 185-205.
 39. Ethica mater nostra est: skąd biorą się normy etyki lekarskiej? (Ethica mater nostra est: Where Do Norms of Physician's Ethics Come from?), "Medycyna Praktyczna 5 (2013), pp. 130-132.
 40. What Does the Principle of Autonomy Hide?, [in:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta (From Autonomy of the Person to Autonomy of the Patient), G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga  (eds.), Kraków 2013, pp. 141-168.
 41. Godność pacjenta jako człowieka - norma podstawowa etyki lekarskiej (Dignity of the Patient as Man - Fundamental Rule of the Physician's Ethics), "Medycyna Praktyczna" 9 (2013), pp. 122-124.
 42. Godność osobowa dziecka nienarodzonego (Personal Dignity of the Unborn Child) [in:] Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego (From the Pain of Loss to the Hope of Life. Funeral of  Miscarriaged Child), J. Dziedzic, P. Guzdek (eds.), Kraków 2013, pp. 11-22.
 43. Naturalizm a początek życia osoby (Naturalism and the Beginning of Person's Life) [w:] Wokół genezy człowieka (Around the Genesis of Man), P. S. Mazur (ed.), Kraków 2013, pp. 91-112.
 44. Od antropologii do etyki postmodernistycznej: w stronę autentyczności czy dowolności? (From Postmodern Anthropology to Ethics: Towards Authenticity of Freedom?) [in:] W labiryncie wychowania. Wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, (In Labyrinth of Education. Education Challenges in the Interdisciplinary Look), B. Stankowski, M. Szpringer (eds.), Kraków 2013, pp. 29-44. 
 45. Moralna ocena GMO. Postulaty etyki środowiskowej (Moral Assessment of GMO. Postulates of Environmental Ethics) [in:] Gentycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej (Genetically Modified Organism as a Subject of Moral Assessment), A. Bobko, K. Cynk (eds.), Rzeszów 2014, pp. 65-76. 
 46. Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? (Does Bioethics Need the Concept of Human Nature?) [in:] Spór o naturę ludzką (The Dispute on Human Nature), A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec (eds.), Lublin 2014, pp. 497-511.
 47. Dyskusje wokół potencjalości osoby w naturalizmie, (Discussions on the Concept of Potentiality of the Person in Naturalism) [w:] Dynamizm – dynamizm ludzki – dynamizm osoby, (Dynamism - Human Dynamism - Personal Dynamism) P. S. Mazur (ed.), Akademia Ignatianum. Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, pp. 109-121. 
 48. Eutanazja: promocja czy deprecjacja człowieczeństwa? (Euthanasia: Promotion or Depreciation of Humanity?) "Cywilizacja" 49 (2014), pp. 81-87.
 49. Wojtyła on Persons and Consciousness, "Forum Philosophicum" vol. 19, no. 1 (2014), pp. 43-60
 50.  Karol Wojtyla and René Descartes. A Comparison of the Anthropological Positions, “Anuario Filosofico” 48/2 (2015), pp. 341-358. 
 51. Klauzula sumienia w tomistyczno-personalistycznej koncepcji sumienia (Conscience Clause in the Thomistic and Personalist Concept of Conscience), "Studia Philosophica Wratislaviensia" vol. X, no. 3, 2015, pp. 49-59.
 52. In vitro i eutanazja. Nowy paradygmat początku i końca życia? (In vitro and Euthanasia. New Paradigm of the Beginning and End of Human Life?) [w:] Spór o początek i koniec ludzkiego życia (Dispute on the Beginning and End of Human Life), A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch (eds.), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2015, pp. 399-410.
 53. Transhumanizm a koncepcja osoby (Transhumanism and the Concept of the Person), "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II" 28 (3)(2015), pp. 83-94.
 54. The Ralation between Consciousness and Emotions in the Thought of Karol Wojtyła, "The Person and the Challenges" vol. 5, no. 2 (2015), pp. 149-164.
 55. Karol Wojtyła on the Metaphysics of the Person, "Logos i Ethos" 2 (2015), pp. 97-115.
 56. The person in dialogue, the person through dialogue, "Filosofija. Socjologija" vol. 27, no. 1 (2016), pp. 3-13. 
 57. Dyskusje dotyczące początku i końca ludziego życia,  (Discussions concerning the Beginning and End of Human Life) [in:] Etyka. Filozoficzna etyka życia spełnionego (Ethics. Philosophical Ethics of Life Fulfilled), S. Janeczek, A. Starościc (eds.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, pp. 469-493.
 58. Human Enhancement, the Person, and Posthuman Personhood, "Ethics & Medicine. An International Journal of Bioethics" vol. 32, no. 3 (2016), pp. 171-183. 
 59. Persons as the Cause of Their Own Action: Karol Wojtyla on Efficacy, "Ethical Perspectives" vol. 23, no. 2 (2016), pp. 259-275.
 60. Kobiecość i męskość w spełnieniu się osoby w ujęciu Karola Wojtyły (Womanhood and Manhood in the Fulfilment of the Person according to Karol Wojtyla), [in:] Wokół antropologii Karola Wojtyły (On the Anthropology of Karol Wojtyla), A. Maryniarczyk, J. Saleta, A. Gudaniec (eds.), Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, pp. 395-406.
 61. O dwóch spojrzeniach na istotę ludzką w początkach jej istnienia (On Two Views concerning Human Being in Its Beginning), "Studia Philosophica Wratislaviensia" vol. XI, no. 3 (2016), pp. 41-50. 
 62. Potencjalność embrionu a koncepcja duszy ludzkiej (The potentiality of embryo and the concept of human soul), "Rocznik Tomistyczny" vol. 5 (2016), pp. 235-245.
 63. How Philosophy Can Help in Creative Thinking, (co-author: P. Duchliński) "Creativity Studies" vol. 9 (2) (2016), pp. 105-116.
 64. Bezinteresowność w transplantologii (Selflessness in Transplantation), "Medycyna Praktyczna" 12 (2016), pp. 124-125.
 65. The Human Subject and Its Interiority. Karol Wojtyła and the Crisis in Philosophical AnthropologyQuién. Revista de Filosofía Personalista 4 (2016), pp. 47-66. 
 66. Odejście osoby ludzkiej? Od ucieleśnienia do sfery wirtualnej, (Departure of the Human Person? From Embodiment to Virtual Reality), "Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II" 29 (4) (2016), pp. 176-187. 
 67. Human dignity, speciesism, and the value of life, “Studia Ecologiae et Bioeticae” 14 (2016) 2, pp. 81-95.
 68. The Experience of Human Being in the Thought of Karol Wojtyla, (co-author: P. S. Mazur) "Filosofija. Sociologija" vol. 28, no. 1 (2017), pp. 73-83. 
 69. Śmierć człowieka a śmierć osoby (Death of the Human Being and Death of the Person) [in:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania (Discussions on Brain Death and Other Aspects of Dying), Kraków 2017, pp. 177-191. 
 70. Human Enhancement and the Question of Human Beings, "Filozofia" vol. 72, no. 7 (2017), pp. 548-556.
 71. Human Enhancement Ethics and Uncertainty, "Filosofija. Sociologija" vol. 29, no. 1 (2018), pp. 70-78.
Encyclopedia Entries
 • "Przekazywanie życia", ("Procreation") [in:] Encyklopedia bioetyki, (Encyclopedia of Bioethics) A. Muszala (ed.), Radom 2005, pp. 372-374.
 • "Handel organami", ("Selling of Human Organs") [w:] Ibid., pp. 180-182.
 • "Operacje plastyczne", ("Plastic Surgery") [in:] Ibid., pp. 337-340.
 • "Transgeniczne organizmy", ("Transgenic Organisms") [in:] Ibid., pp. 478-482.
 • "Medycyna", ("Medicine") [in:] Ibid., pp. 275-279.
 • "Warnock Helen Mary", [in:] Powszechna Encyklopedia Filozofii (Universal Encyclopedia of Philosophy), vol. IX, A. Maryniarczyk (ed.), Lublin 2008, pp. 701-702.
Book Review
 • Review of Encyklopedia Bioetyki (Encyclopedia of Bioethics) by A. Muszala (ed.), titled: "The Presentation of the Encyclopedia of Bioethics," Forum Philosophicum 11 (2006), pp. 279-282.
 • Review of Elementy etyki lekarskiej (Issues in Physician Ethics) by T. Biesaga, Forum Philosophicum vol. 12, no. 1 (2007), pp. 204-206

Teaching Experience

 • Monographic Lectures (for undergraduates and graduates):
  • Hugo Tristram Engelhardt's Concept of Bioethics
  • Methodological Tendencies in the Modern Bioethics
  • The Problem of Person in the Bioethics Discussions
  • Elio Sgreccia's Concept of Personalist Bioethics
  • Karol Wojtyla's Philosophical Anthropology
  • Selected Issues of Environmental Ethics
  • Prolife Argumentation concerning the Beginning of Human Life
  • Applied Bioethics
 • Junior Seminar of Ethics (for undergraduates)
 • Bioethics (optional lecture; theoretical bioethics; practical issues; for undergraduates)
 • Seminar of Bioethics (within 3 semester course for graduates)
 • Workshop on Translating English Ethical and Bioethical Texts into Polish;

Research

 • Anthropological and ethical issues of bioethics
 • Methodology of bioethics
 • Philosophy of the human person
 • Environmental Ethics

Languages

 • Polish (dominant and fluent), English (fluent), Italian (fluent), German (read)

© mac 2008-2015